IDOLA SOLKFRAFT AB:s Integritetspolicy Solceller

Giltig från och med 2019-01-15.

1. Inledning

Idola Solkraft AB (nedan kallad Idola) är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss. I denna text finner du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera dina personuppgifter.

Vi behandlar bara personuppgifter när vi har ett berättigat syfte och ändamål och vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det. Vi lämnar bara ut personuppgifter till någon utanför Idola om de rättsliga förutsättningarna för detta är uppfyllda.

 

2. Beskrivning och insamling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter:

• Förnamn

• Efternamn

• Annan information som är nödvändig för ändamålet

Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på idola.se. Cookies har till syfte att hjälpa besökaren så att denne enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren har möjlighet att acceptera eller avböja cookies i webbläsaren enligt önskemål. Om besökaren avböjer cookies kan vi inte garantera att den digitala funktionaliteten i våra tjänster på idola.se fungerar optimalt.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via e-mejl, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från t.ex. hitta.se, eniro.se, offentliga register och liknande.

 

3. Rättslig grund för vår behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför och det kan vara avtal, intresseanmälan, rättslig förpliktelse m.fl. När det gäller solceller är vår legala grund vårt avtal.

Den rättsliga grund för vilken behandling av dina personuppgifter sker framgår av artikel 6.1 c) i GDPR. Behandlingen är tillåten eftersom behandlingen är nödvändig för att Idola ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga som inkommit via e-mejl har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. I vissa fall kan uppgifter behöva sparas en längre tid, till exempel för bokföringsändamål eller garanti.

 

4. Information till den registrerade

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om:

• för vilket ändamål personuppgifterna samlas in

• annan information som behövs för att den som lämnar personuppgifter skall kunna ta tillvara sina rättigheter såsom information om det finns andra mottagare av uppgifterna. Rätten att ansöka om information och få rättelse.

• om vi samlar in personuppgifterna själv och du inte känner till att vi har den typen av uppgifter kommer vi att informera dig.

 

5. Ändamål

Normalt sätt är ändamålet att utföra/erbjuda en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till webb-formuläret, avtalsvillkor eller liknande. Dina personuppgifter kommer att användas för att ta fram, offerera och installera en skräddarsydd solcellsanläggning. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att uppfylla aktuellt avtal och säkerställa en framtida kontakt via fler kommunikationskanaler såsom e-mejl, telefon och fysiska besök. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser och statistik av Idola eller någon av Idola samarbetspartners. Personuppgifter kan också utlämnas till och inhämtas från våra samarbetspartners och myndigheter.

 

6. Behandling av personuppgifter i tredje land

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. biträdesavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

 

7. Överlämnande av personuppgifter till andra parter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till våra samarbetspartners för att vi ska kunna offerera en optimal och komplett lösning.

När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.

 

8. Samtycke

Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni på ett enkelt sätt återkalla detta. Vi

kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen då samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

9. Marknadsföring

I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan anmäla detta till oss.

 

10. Säkerhet

Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar efter att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

 

11. Sparade uppgifter

Solceller är normalt en större investering, i många fall tar det långt tid att gå från idé till beslut. Därför sparar vi dina personuppgifter i femton (15) månader när du gör en intresseanmälan om solceller och ber oss kontakta dig för att diskutera solceller och ta fram en offert. Vi sparar ditt namn, adress, e-mejl och personnummer (för offert och kreditupplysning). Offerter sparas i femton (15) månader. Uppgifter om din fastighet och lösningsförslag anonymiseras efter femton (15) månader.

Solcellskund – För att vi ska kunna hålla dig uppdaterad om din anläggning och ge dig den bästa supporten, sparar vi ditt namn, postadress, telefonnummer och e-mejldress i tjugofem (25) år efter installationsdatum. Om du flyttar och din fastighet får en ny ägare, tar vi bort dina personuppgifter efter att du inkommit med en sådan begäran.

För att kunna leva upp till effektgarantin på fem (5) år och installationsgarantin på tjugofem (25) år kommer vi att spara produkternas tillverkarnamn, produktnamn, serienummer samt din fastighets adress i tjugofem (25) år efter det att installationen av solcellsanläggningen har utförts.

 

12. Information och rättelse

För att begära ett registerutdrag kontakta oss via idola@idola.se så hjälper vi dig.

Du har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter om du inte är nöjd.

 

13. Personuppgiftsombud

Om du har andra frågor om vår hantering av förekommande personuppgifter kan du

komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via e-mejl: idola@idola.se